top of page
ניידות

בת הנכות משולמת למי שלא יכול לעבוד, או שיכולתו לעבוד פחתה בגלל מצבו הבריאותי

מטרת היווסדו של המוסד לביטוח לאומי, הינה בניית רשת ביטחון סוציאלית לכלל החברה הישראלית, במסגרתה ניתן למבוטחים סיוע באמצעות תשלומים חד פעמיים, קצבאות, הכשרה, שיקום ועוד.

 

תנאי הזכאות    הכל בהתאם לתנאים הקבועים בחוק ולאחר בחינת כל מקרה לגופו.

תחומי פעילות המשרד   

 

נכות כללית

נכות מעבודה

ניידות 

סיעוד

bottom of page