top of page

נכות כללית

קצבת הנכות משולמת למי שלא יכול לעבוד, או שיכולתו לעבוד פחתה בגלל מצבו הבריאותי, כמו כן, אנשים עם מוגבלות זכאים גם לשיקום מקצועי מהביטוח הלאומי, הכולל מימון לימודים והשתלבות בעבודה.

קצבת נכות כללית מיועדת לתושב/ת ישראל שמלאו לו 18 שנים, ועדיין לא הגיע לגיל פרישה, שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, מתאונה או ממום מלידה.
תנאי הזכאות לקצבת נכות כללית:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סכומי הקצבאות 

סכום קצבת הנכות החודשית הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

דרגה מלאה (100% או 75%) - קצבה חודשית מלאה בסך 3,321 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 74% - קצבה חודשית חלקית בסך 2,242 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 65% - קצבה חודשית חלקית בסך 2,027 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 60% - קצבה חודשית חלקית בסך 1,908 ש"ח

תוספת עבור ילדים

התוספת משולמת עבור שני הילדים הראשונים, שעונים על אחד מהתנאים האלה:

    1. עדיין לא מלאו להם 18 שנים.

    2. הם משרתים בצבא או בשירות לאומי, ועדיין לא מלאו להם 24 שנים.

סכום התוספת

שיעור התוספת עבור הילדים נקבע בהתאם לדרגת האי כושר שנקבעה לך.

 דרגה מלאה (100% או 75%) - סכום התוספת הוא 954 ש"ח.

 דרגה חלקית בשיעור 74% - סכום התוספת 706 ש"ח.

 דרגה חלקית בשיעור 65% - סכום התוספת 620 ש"ח.

 דרגה חלקית בשיעור 60% - סכום התוספת 572 ש"ח.

תוספת עבור בן זוג

התוספת משולמת עבור בן/ בת זוג שעונים על שני התנאים האלה:

  1. סכומי ההכנסה של בן הזוג הם עד 6,014 ש"ח. 

  2. בן הזוג אינו מקבל קצבה אחרת.

 
סכום התוספת עבור בן/ בת זוג הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

 

 דרגה מלאה (100% או 75%) - סכום התוספת הוא 1,192 ש"ח.

 דרגה חלקית בשיעור 74% - סכום התוספת הוא 882 ש"ח .

 דרגה חלקית בשיעור 65% - סכום התוספת הוא 775 ש"ח .

 דרגה חלקית בשיעור 60% - סכום התוספת הוא 715 ש"ח .

חשוב לדעת:

  • אם יש לך דרגת אי-כושר בשיעור 74% או 65% או 60%, ואתה מרוויח יותר מ-2,216 ש"ח , תהיה זכאי לתוספת מלאה עבור בן הזוג ו/או הילדים.

  • אם תצא לעבוד, הכנסתך הכוללת מעבודה ומקצבה תהיה תמיד גבוהה יותר מסכום הקצבה בלבד.

אם יש לך הכנסות שלא מעבודה (כגון מפנסיה, משכר דירה, ממלגה, מקצבאות אחרות מהביטוח הלאומי או מגורמים אחרים, מרווחים מהשקעות)  ואתה זכאי לתוספת עבור בן/בת זוג ו/או ילדים - יופחת  מהתוספת המגיעה לך עבור בן/ת הזוג ו/או ילדים כל סכום ההכנסה שלא מעבודה.

בכל מקרה, הקצבה שתשולם לך לאחר ההפחתה תהיה בסכום קצבה חודשית מלאה לפחות - 3,321 ש"ח .

שימו לב, דמי מזונות שמשולמים על- ידי האב עבור ילדים אינם מופחתים מתוספת עבור ילדים בקצבת הנכות של האם.

אולם, דמי מזונות שמשולמים עבור האם, נחשבים כהכנסה שלא מעבודה, ומופחתים מתוספת עבור הילדים

 דרגת אי כושר

נקבע שעקב נכותך אינך מסוגל לעבוד או יכולתך להשתכר ירדה ב-50% לפחות, ונקבעה לך דרגת אי כושר באחד מהשיעורים האלה: 60%, 65%, 74% או 100%.

נכות רפואית

נקבע לך נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות, אם יש לך כמה ליקויים רפואיים  ועל ליקוי מסוים נקבעה לך נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.

הכנסות מעבודה

אינך עובד או שהכנסתך כשכיר או כעצמאי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע, 6,331 ש"ח

(החל ב- 01.01.2020).

גיל ותושבות

אתה תושב/ת ישראל , מלאו לך 18 שנים ועדיין לא הגעת לגיל הפרישהקטין, בין הגילאים 16 עד 18 עשוי להיות זכאי לקצבה, אם הוא היה "עובד קטין" בסמוך לפני שנגרם לו אי הכושר להשתכר

Business

Click here to edit the text and include the information you would like to feature.

Sports

Click here to edit the text and include the information you would like to feature.

Culture

Click here to edit the text and include the information you would like to feature.

Lifestyle

Click here to edit the text and include the information you would like to feature.

bottom of page