top of page
שירותים מיוחדים

 

לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים מגיל 18 עד גיל פרישה, המבוטחים בביטוח הלאומי וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית והיגיינה אישית) במשק הבית או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים או מטופלים בדיאליזה פעמיים בשבוע לפחות או אדם שהושתל בגופו איבר (כליה, לב, לבלב, ריאה, כבד) או מוח עצם מתורם זר בחצי השנה שמיום ההשתלה ובמקרה שהושתל בגופו מוח עצם עצמי לשלושה חודשים מיום ההשתלה או חולה אונקולוגי שמקבל טיפול רפואי, מתוך רשימת הטיפולים המופיעים בחוזר נכות 1926.

מי שנמצא במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי שיקום אינו זכאי לקצבה

תנאי זכאות:

על המבוטח לעמוד בכל התנאים האלה:

1.הוא מבוטח בביטוח הלאומי וגילו מ-18 עד גיל הפרישה, והוא נמצא בישראל

מבטח השוהה בחו"ל, זכאי לתשלום למשך 3 חודשים, אם בסמוך לנסיעתו קיבל קצבה חודשיים רצופים לפחות. 

מבוטח שיצא לחו"ל לטיפול רפואי או לצורך עבודה, שלו או של בת זוגו, מטעם מעסיק ישראלי- רשאי הביטוח הלאומי, לפי שיקול דעתו, להוסיף ולשלם את הקצבה עד 24 חודשים (מחודש היציאה לחו"ל)

מבוטח שנמצא בחו"ל בשליחות המדינה, כגון בשליחות של משרד החוץ- ימשיך לקבל את הקצבה גם לאחר שעברו 24 חודשים, ללא הגבלה, ובהתאם לקריטריונים שנקבעו.

המשך תשלום קצבה לאחר גיל הפרישה:  מי שהגיע לגיל פרישה אינו זכאים לקצבה, אלא אם הגיש תביעה לשירותים מיוחדים לכל המאוחר עד 6 חודשים לאחר גיל הפרישה, ורופא הביטוח הלאומי קבע לו זכאות לקצבה לשירותים מיוחדים בתקופה שלפני גיל הפרישה.

מבוטח שנמצא זכאי לקצבה שירותים מיוחדים בזמן הגיעו לגיל פרישה, ימשיך לקבל את הקצבה לאחר גיל הפרישה כל זמן שהוא עונה על תנאי הזכאות.

2. הוא מקבל קצבת נכות מהביטוח הלאומי, וביטוח לאומי קבע לו נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות

או הוא אינו מקבל קצבת נכות, אך נקבעה לו על ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 75%, ובתנאי שהוא עונה גם על התנאים האלה: 
1. הוא אינו מקבל קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה מהביטוח הלאומי, ואינו מקבל תשלום עבור טיפול אישי או עבור עזרה בבית על פי חוק כלשהו.
2. הכנסתו החודשית מעבודה אינה עולה על 5 פעמים השכר הממוצע - 52,755 ש"ח (החל ב- 01.01.2020)

מי שמקבל הטבות על פי הסכם הניידות

יהיה זכאי גם לקצבה לשירותים מיוחדים, בתנאי שוועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור של 100%, או שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו, או שהוא מרותק למיטה.
לבעל רכב - קיים תנאי נוסף: בתנאי שהקצבה לשירותים מיוחדים נקבעה לו בשיעור של 100% לפחות.

4. הוא אינו נמצא במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי שיקום.

bottom of page