פיצוי בגין נזקי גוף במקרה של תאונות דרכים

משרדנו עוסק בייצוג נפגעי תאונות דרכים ומספק ליווי צמוד מתחילת ההליך המשפטי ועד לקבלת הפיצוי. 

חשוב לדעת שמי שנפגע בתאונת דרכים יהיה זכאי לפיצוי כספי, ללא שאלת אשם. רבים טועים לחשוב שאם הם אשמים בתאונה, אין להם עילת תביעה- הנחה מוטעית. ...להוסיף התייחסות לנוסעים, הולכי רגל, נפילות באוטובוס

כיצד לפעול במקרה של תאונת דרכים

במקרה שנפגעת בתאונת דרכים לפנות לקבלת טיפול רפואי, במידה ויש, משטרה צילום פרטים וכו

חשוב דעת כי במרבית המקרים הנזק הגופני מהתאונה יתבטא בכאבים רק כמה ימים שלאחר התרחשותה, לכן במקרה שלא נעשתה פנייה לקבלת טיפול רפואי מיד לאחר קרות התאונה, יש חשיבות לפנות לברור רפואי לאחר הופעת הכאבים ו/או מגבלות לראשונה.

 

הגשת תביעה

בתביעות בגין נזקי גוף בתאונות דרכים, אין צורך בהוכחת אשמה, והדיון נסוב בעיקר סביב שאלת הנזק, וזאת למעט המקרים בהם עולה השאלה האם התאונה עונה על ההגדרה של תאונת דרכים.     

נפגע בתאונת דרכים, נדרש לתבוע את חברת הביטוח של הרכב בו הוא נהג או נסע בעת התאונה, במקרה בו נפגע הולך רגל התביעה תוגש נגד מבטחת הרכב הפוגע.

כאשר רכב מעורב בתאונת דרכים ללא כיסוי ביטוח חובה, או ביטוח זה אינו בתוקף או שלא ניתן לאתר את מבטחת הרכב התביעה תוגש נגד קרנית“. קרנית משמשת מעין חברת ביטוח בכל אותם מקרים שאין חברת ביטוח עליה ניתן להטיל את האחריות. כלומר, במקרה שבו פלוני נפגע בתאונת דרכים והרכב היה ללא ביטוח חובה, הרי שפלוני זכאי לתבוע את קרנית וזו תפצה אותו בגין נזקי הגוף.- לא כל אדם, לדעתי הנהג לא זכא

תאונת דרכים שהיא תאונת עבודה

כאשר תאונת הדרכים היא גם תאונת עבודה, הרי שעל הנפגע לתבוע את המוסד לביטוח הלאומי וזאת על מנת שיפצה אותו בגין נזקיו בתור נפגע עבודה. לאחר מיצוי הזכויות מול המוסד לביטוח הלאומי, ניתן לתבוע את חברת הביטוח של הרכב וגם זו תעניק לנפגע פיצוי כספי, ואולם, הפיצוי יהיה רק מעבר לסכומים אשר שולמו על ידי הביטוח הלאומי.

בהקשר זה יצוין כי נפגע בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה ואשר לא פנה לביטוח הלאומי, נוטל על עצמו סיכון כי חברת הביטוח תנכה מהפיצוי, את סכום הפיצוי אשר יכל הנפגע לקבל מהביטוח הלאומי, אילו היה מגיש אליו תביעת תאונת עבודה, ניכוי זה מכונה “ניכוי רעיוני“.

----  

שיעור הפיצוי

סכום הפיצוי המגיע לנפגע בתאונת דרכים מחושב בהתאם לגילו של הנפגע, מועד התאונה, יתרת שנות עבודתו עד לגיל פנסיה, שכרו הממוצע לפני ואחרי התאונה, סוג הנזק הרפואי שנגרם והשפעתו התפקודית.

כמו כן, החישוב נערך גם על בסיס נסיבותיו האישיות של הנפגע, לרבות הסיוע המשפחתי שניתן לו על מנת שישוב לאיתנו ויחלים מנזקי התאונה.

הפיצוי מורכב כדלקמן: אובדן שכר בגין התאונה, הפסד זכויות סוציאליות כתוצאה מאובדן השכר, פיצוי בגין ימי אשפוז וניתוחים וכן הוצאות רפואיות ואחרות אשר נגרמו לנפגע כתוצאה מהתאונה ואינן מכוסות על ידי קופות החולים, הערכה של כאב וסבל אשר נגרמו לנפגע, עלויות שיקום והתאמת דיור, רכישת מכשירי עזר רפואיים, הוצאות משפט ועוד.

  

 

לצורך הגשת תביעה לקבלת פיצוי בגין נזקי גוף במקרה של תאונת דרכים, פנה למשרדנו והעבר את המסמכים הבאים: 

  1. צילום רישיון נהיגה משני צדיו.

  2. צילום רישיון רכב.

  3. פוליסת ביטוח חובה.

  4. אישור ממשטרת ישראל בדבר קרות התאונה -                                                                                                 לאחר מעורבות בתאונת דרכים, יש לפנות למשטרת ישראל על מנת לדווח על התאונה, אישור משטרה יונפק עד כ- 14 ימים ממועד הדיווח.                                             

  5. דו"ח פינוי מד"א -                                                                                                                                    במידה והיה פינוי באמצעות אמבולנס אל בית החולים.

  6. תיעוד רפואי -                                                                                                                                          כל תיעוד רפואי המפרט את נסיבות התאונה ואת נזקיה, כמו כן נדרש לצרף תיעוד המפרט ממצאים רפואיים, צילומים ופענוחם וכן כל תיעוד רפואי אחר שיש בו התייחסות למוקדי הנזק בעקבות התאונה. 

  7. קבלות על הוצאות -                                                                                                                              לאחר התאונה יש לאסוף קבלות בגין הוצאות עבור טיפול רפואי שניתן ואיינו שולם על ידי קופת החולים או המוסד לביטוח לאומי, קבלות בגין הוצאות נסיעה לנפגע ו/או לקרוביו או למטפלים בו.

  8. תמונות של הרכבים המעורבים בתאונה וסביבתה.

   

*** יש צורך לשמור כל מסמך הקשור לתאונת הדרכים ***