top of page

נכות כללית

חשוב לדעת: אנשים רבים טועים לחשוב כי זכאות לקצבת נכות כללית מותנית בפגיעה בריאותית על רקע התרחשות תאונה או אירוע שגרם לפציעה או החיש התפרצות מחלה, כאשר בפועל לא כך הדבר, אלא נדרשת עמידה בתנאי זכאות הכוללים ליקויים רפואיים (מולדים או שהתפתחו במהלך החיים) אשר פוגעים בכושר העבודה.
 
לכן, תמיד מומלץ להכיר את הזכויות והתנאים לזכאות אשר עיקרם יפורטו בהמשך העמוד. 

אתה תושב/ת ישראל , מלאו לך 18 שנים ועדיין לא הגעת לגיל הפרישהקטין, בין הגילאים 16 עד 18 עשוי להיות זכאי לקצבה, אם הוא היה "עובד קטין" בסמוך לפני שנגרם לו אי הכושר להשתכר

נקבע לך נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות, אם יש לך כמה ליקויים רפואיים  ועל ליקוי מסוים נקבעה לך נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.

נקבע שעקב נכותך אינך מסוגל לעבוד או יכולתך להשתכר ירדה ב-50% לפחות, ונקבעה לך דרגת אי כושר באחד מהשיעורים האלה: 60%, 65%, 74% או 100%.

אינך עובד או שהכנסתך כשכיר או כעצמאי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע, 6,331 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).

גיל ותושבות

נכות רפואית

תנאי זכאות

 דרגת אי כושר

הכנסות מעבודה

מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות אי כושר עבודה בשיעור 100%-75% 

יקבל קצבה בסך

3,700 ש"ח 

מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות אי כושר עבודה בשיעור 74% 

יקבל קצבה בסך

2,522 ש"ח 

קצבה חודשית מלאה

קצבה חודשית חלקית 74%

סכום הקצבאות

הבסיסי ללא תוספות

מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות אי כושר עבודה בשיעור 65% 

יקבל קצבה בסך

2,273 ש"ח 

קצבה חודשית חלקית 65%

מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות אי כושר עבודה בשיעור 60%

יקבל קצבה בסך

2,135 ש"ח 

קצבה חודשית חלקית 60%

תוספות עבור ילדים

התוספת משולמת עבור שני הילדים הראשונים, שעונים על אחד מהתנאים האלה:

    1. עדיין לא מלאו להם 18 שנים.

    2. הם משרתים בצבא או בשירות לאומי, ועדיין לא מלאו להם 24 שנים.

מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות אי כושר עבודה בשיעור 100%-75% 

יקבל קצבה בסך

3,700 ש"ח 

 

קצבה חודשית מלאה

מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות אי כושר עבודה בשיעור 74% 

יקבל קצבה בסך

2,522 ש"ח 

 

 

קצבה חודשית חלקית 74%

מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות אי כושר עבודה בשיעור 65% 

יקבל קצבה בסך

2,273 ש"ח 

 

קצבה חודשית חלקית 65%

מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות אי כושר עבודה בשיעור 60%

יקבל קצבה בסך

2,135 ש"ח 

 

 

קצבה חודשית

חלקית 65%

תוספות עבור בן/בת זוג

תוספת משולמת עבור בן/ בת זוג שעונים על שני התנאים האלה:

  1. סכומי ההכנסה של בן הזוג הם עד 6,014 ש"ח ברוטו בחודש.

  2. בן הזוג אינו מקבל קצבה אחרת.

מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות אי כושר עבודה בשיעור 100%-75% 

יקבל תוספת בסך

1,192 ש"ח 

מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות אי כושר עבודה בשיעור 74% 

יקבל תוספת בסך

882 ש"ח 

מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות אי כושר עבודה בשיעור 65% 

יקבל תוספת בסך

775 ש"ח 

קצבה חודשית חלקית 65%

קצבה חודשית מלאה

קצבה חודשית חלקית 74%

מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות אי כושר עבודה בשיעור 60%

יקבל תוספת בסך

715 ש"ח 

קצבה חודשית חלקית 65%

bottom of page