top of page

המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מורכב ממספר ענפים (נפגעי עבודה, נכות כללית, ניידות, שירותים מיוחדים, נפגעי פעולות איבה, סיעוד ועוד). 

למעשה, מבוטח הסובל מנכות כלשהי נדרש לפנות למחלקה הרלוונטית על מנת לממש את זכויותיו, למשל אדם שנפגע בעבודתו יפנה לענף נפגעי עבודה בעוד שאדם שנפגע ממחלה ללא קשר לעבודה יפנה לענף נכות כללית. לעיתים יש אפשרות לפנות ליותר ממחלקה אחת ולבחור את הקצבה הגבוהה יותר, הכל לפי העניין.
מאחר ולכל מחלקה ישנם כללים משלה, למשל במחלקת נפגעי עבודה  נכות  10% עד 19% תזכה במענק ונכות בשיעור של 20% ומעלה תזכה בגמלה בעוד שבענף נכות כללית יש לעמוד בתנאי סף קשים יותר, על מנת לקבל את ההכרה ולזכות בקצבה. במחלקת נכות מעבודה גובה הקצבה יושפע משכרו של המבוטח כפי שהיה בטרם פגיעתו, בעוד שבמחלקת נכות כללית גובה הקצבה אחיד ולא נגזר משיעור שכרו של של הנפגע לפני הפגיעה.
חשוב להגיש את התביעה לבטוח הלאומי בתוך שנה ממועד התאונה שאחרת זכויותיך תיפגענה.

DSC_3000_edited.png
bottom of page