top of page

נפגעי פעולות איבה

לצערנו, המציאות הבטחונית המאתגרת במדינת ישראל, יוצרת נזקים גוף ונפש באזרחים רבים. במטרה לסייע לנפגעי פעולות איבה משלם המוסד לביטוח לאומי עבור : ____    

bottom of page