top of page

נכות כללית

חשוב לדעת: אנשים רבים טועים לחשוב כי זכאות לקצבת נכות כללית מותנית בפגיעה בריאותית על רקע התרחשות תאונה או אירוע שגרם לפציעה או החיש התפרצות מחלה, אולם, אגף נכות כללית איננו דורש זאת, אלא נדרשת עמידה בתנאי זכאות הכוללים ליקויים רפואיים (מולדים או שהתפתחו במהלך החיים) אשר פוגעים בכושר העבודה, כפי שיפורט ברחבה בהמשך העמוד. 

 

פעמים רבות, מתברר למבוטחים שמגישים תביעה למוסד לביטוח הלאומי, שלמעשה הם היו זכאים לקבלת קצבה זמן רב לפני שתביעתם הוגשה, ולצערם בם אינם זכאים לקבלת תשלום רטרואקטיבית מעל 12 חודשים. 

לכן, תמיד מומלץ להכיר את הזכויות והתנאים לזכאות אשר עיקרם יפורטו בהמשך העמוד. 

  

תנאי הזכאות לקצבת נכות כללית:

תנאי ראשון: גיל ותושבות

אתה תושב/ת ישראל , מלאו לך 18 שנים ועדיין לא הגעת לגיל הפרישה.
קטין, בין הגילאים 16 עד 18 עשוי להיות זכאי לקצבה, אם הוא היה "עובד קטין" בסמוך לפני שנגרם לו אי הכושר להשתכר

תנאי שני: הכנסות מעבודה

אינך עובד/ת או שהכנסתך כשכיר/ה או כעצמאי/ת נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע, 6,331 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).

במקרה של אישה נשואה שאינה עובדת, היא תיבדק כעקרת בית, אם לא עבדה 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים ב-48 החודשים, שקדמו ליום הגשת התביעה או שקדמו ליום הפסקת העבודה - אם הפסקת העבודה הייתה לאחר הגשת התביעה.

תנאי שלישי: נכות רפואית

רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע לך נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות, אם יש לך כמה ליקויים רפואיים ועל ליקוי מסוים נקבעה לך נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.

תנאי רביעי: דרגת אי-כושר

נקבע שעקב נכותך אינך מסוגל לעבוד או יכולתך להשתכר ירדה ב-50% לפחות, ונקבעה לך דרגת אי כושר באחד מהשיעורים האלה: 60%, 65%, 74% או 100%.

סכומי הקצבאות 

סכום קצבת הנכות החודשית הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

דרגה מלאה (100% או 75%) - קצבה חודשית מלאה בסך 3,321 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 74% - קצבה חודשית חלקית בסך 2,242 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 65% - קצבה חודשית חלקית בסך 2,027 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 60% - קצבה חודשית חלקית בסך 1,908 ש"ח

תוספת עבור ילדים

התוספת משולמת עבור שני הילדים הראשונים, שעונים על אחד מהתנאים האלה:

    1. עדיין לא מלאו להם 18 שנים.

    2. הם משרתים בצבא או בשירות לאומי, ועדיין לא מלאו להם 24 שנים.

סכום התוספת

שיעור התוספת עבור הילדים נקבע בהתאם לדרגת האי כושר שנקבעה לך.

 דרגה מלאה (100% או 75%) - סכום התוספת הוא 954 ש"ח.

 דרגה חלקית בשיעור 74% - סכום התוספת 706 ש"ח.

 דרגה חלקית בשיעור 65% - סכום התוספת 620 ש"ח.

 דרגה חלקית בשיעור 60% - סכום התוספת 572 ש"ח.

תוספת עבור בן זוג

התוספת משולמת עבור בן/ בת זוג שעונים על שני התנאים האלה:

  1. סכומי ההכנסה של בן הזוג הם עד 6,014 ש"ח. 

  2. בן הזוג אינו מקבל קצבה אחרת.

 
סכום התוספת עבור בן/ בת זוג הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

 דרגה מלאה (100% או 75%) - סכום התוספת הוא 1,192 ש"ח.

 דרגה חלקית בשיעור 74% - סכום התוספת הוא 882 ש"ח .

 דרגה חלקית בשיעור 65% - סכום התוספת הוא 775 ש"ח .

 דרגה חלקית בשיעור 60% - סכום התוספת הוא 715 ש"ח .

חשוב לדעת:

  • אם יש לך דרגת אי-כושר בשיעור 74% או 65% או 60%, ואתה מרוויח יותר מ-2,216 ש"ח , תהיה זכאי לתוספת מלאה עבור בן הזוג ו/או הילדים.

  • אם תצא לעבוד, הכנסתך הכוללת מעבודה ומקצבה תהיה תמיד גבוהה יותר מסכום הקצבה בלבד.

אם יש לך הכנסות שלא מעבודה (כגון מפנסיה, משכר דירה, ממלגה, מקצבאות אחרות מהביטוח הלאומי או מגורמים אחרים, מרווחים מהשקעות)  ואתה זכאי לתוספת עבור בן/בת זוג ו/או ילדים - יופחת  מהתוספת המגיעה לך עבור בן/ת הזוג ו/או ילדים כל סכום ההכנסה שלא מעבודה.

בכל מקרה, הקצבה שתשולם לך לאחר ההפחתה תהיה בסכום קצבה חודשית מלאה לפחות - 3,321 ש"ח .

שימו לב, דמי מזונות שמשולמים על- ידי האב עבור ילדים אינם מופחתים מתוספת עבור ילדים בקצבת הנכות של האם.

אולם, דמי מזונות שמשולמים עבור האם, נחשבים כהכנסה שלא מעבודה, ומופחתים מתוספת עבור הילדים

bottom of page