top of page

 תאונות דרכים 

 תאונות דרכים נפגעים אינם בהוכחת אשם

הפעולות הנדרשות במקרה של תאונת דרכים

במרבית המקרים הנזק מהתאונה יתבטא בכאבים רק בימים שלאחר התרחשותה, לכן יש חשיבות לפנות לברור רפואי לאחר הופעת הכאבים ו/או מגבלות לראשונה, וזאת ככל וטרם נעשתה פנייה לקבלת טיפול רפואי.

  

1. פנייה לקבלת טיפול רפואי במידת הצורך. חשוב שהתרחשות התאונה כשלעצמה, תתועד במסמכים רפואיים במידה . 

2. תיעוד התאונה. צילום הרכבים המעורבים בתאונה, סביבת התאונה.

3. עדים (עדי ראייה שנכחו במועד התאונה), במידה ויש, פרטים

4. פנייה לתחנת המשטרה לדווח על התאונה, לאחריה יונפק הודעה על תאונת דרכים הכוללים את פרטי המעורבים, מועד        התאונה ומקום. מסמך זה ישמש בהמשך להוכחת התרחשות התאונה.

5. איסוף ושמירה על מסמכים. לאחר התאונה ובמסגרת הברור והטיפול הרפואי, תקבל לידך העתקים של מסמכים שונים,        כגון: חשבוניות בגין קבלת טיפולים רפואיים, נפשיים, טיפולים אלטרנטיביים, תרופות וכו'.

 

*** יש צורך לשמור כל מסמך הקשור לתאונת הדרכים ***. 

מסמכים דרושים

ממועד התאונה ועד להגשת התביעה, יתקבלו לידך מסמכים שונים כמו, מסמכים רפואיים, קבלות על הוצאות, ועוד. שמירת המסמכים הינה חיונית ומתבקשת, מאחר ואלו ישמשו במסגרת הליך משפטי בהמשך. 

רשימת המסמכים הדרושים לצורך הגשת תביעה:

1. רישיון נהיגה.

2. רישיון רכב. 

3. פוליסת ביטוח. 

4. דו"ח משטרה. 

5. תיעוד רפואי. 

על מנת להגיש תביעה בתאונת דרכים יש לצרף את המסמכים הבאים: 

  1. דו"ח משטרת ישראל על התאונה- דו"ח זה מודפס מספר ימים לאחר קרות התאונה. בדו"ח מופיעים מקום ומועד התאונה, פרטי הרכבים המעורבים, פרטי הנפגעים ופרטי פוליסות הביטוח שהוצאו לרכבים המעורבים בתאונה. דו"ח זה נשלח אל המעורבים בתאונה וניתן אף לקבלו בלשכת התנועה באזור בו ארעה התאונה. במקרה וקיבלת את הדו"ח ופרטיך כנפגע אינם מופיעים בו, באפשרותך לבקש בלשכת התנועה כי יזינו פרטיך כנפגע לדו"ח זה.   

  2. דו"ח רפואי ראשוני - מי שפונה בעצמו או באמצעות אמבולנס אל בית החולים, קיבל לידיו דו"ח מחדר המיון בבית החולים, המפרט את הממצאים הרפואיים הראשונים לגביו. 

  3. תיעוד רפואי - הכרחי לצרף כל תיעוד רפואי המפרט את נסיבות התאונה ואת נזקיה, כמו כן נדרש לצרף תיעוד המפרט ממצאים רפואיים, צילומים ופענוחם  וכן כל תיעוד רפואי אחר שיש בו התייחסות למוקדי הנזק בעקבות התאונה. 

  4. קבלות על הוצאות בגין טיפול רפואי- לאחר התאונה יש לאסוף קבלות בגין הוצאות עבור טיפול רפואי שניתן ואיינו שולם על ידי קופת החולים או המוסד לביטוח לאומי.

  5. קבלות בגין הוצאות נסיעה לנפגע ו/או לקרוביו או למטפלים בו.

  6. ימי מחלה- בדרך כלל ימי המחלה שהונפקו על ידי המרפאה או רופא יהיו מצויים ומתועדים ברשומות הרפואיות שנערכו בעניינו של הנפגע, אולם ככל ולא כך, חשוב לצרפם בנוסף לתיעוד הרפואי. 

  7. קבלות ומסמכים על כל הוצאה כספית אחרת (בייבי-סיטר, מטפלת, עזרה בניקיון הדירה וכדומה) 

  8. תלושי שכר לפני התאונה ולאחריה - לצורך הערכת אומדן הנזק שנגרם לנפגע בתאונה, יש לצרף תלושי שכר 3 חודשים הקודמים לתאונה ו-3 חודשים לאחריה. מתלושי השכר שיצורפו ייגזר אומדן לחישוב הנזק.  

הגשת תביעה 

כאמור, בתביעות בגין נזקי גוף בתאונות דרכים, אין צורך בהוכחת אשמה, והדיון נסוב בעיקר סביב שאלת הנזק, וזאת למעט המקרים בהם עולה השאלה האם התאונה עונה על ההגדרה של תאונת דרכים.     

נפגע בתאונת דרכים, נדרש לתבוע את חברת הביטוח של הרכב בו הוא נהג או נסע בעת התאונה, במקרה בו נפגע הלך רגל התביעה תוגש נגד מבטחת הרכב הפוגע.

כאשר רכב מעורב בתאונת דרכים ללא כיסוי ביטוח חובה, או ביטוח זה אינו בתוקף או שלא ניתן לאתר את מבטחת הרכב התביעה תוגש נגד קרנית“. קרנית משמשת מעין חברת ביטוח בכל אותם מקרים שאין חברת ביטוח עליה ניתן להטיל את האחריות. כלומר, במקרה שבו פלוני נפגע בתאונת דרכים והרכב היה ללא ביטוח חובה, הרי שפלוני זכאי לתבוע את קרנית וזו תפצה אותו בגין נזקי הגוף.

תאונת דרכים שהיא תאונת עבודה

כאשר תאונת הדרכים היא גם תאונת עבודה, הרי שעל הנפגע לתבוע את המוסד לביטוח הלאומי וזאת על מנת שיפצה אותו בגין נזקיו בתור נפגע עבודה. לאחר או במקביל למיצוי הזכויות מול המוסד לביטוח הלאומי,  ניתן לתבוע את חברת הביטוח של הרכב וגם זו תעניק לנפגע פיצוי כספי, ואולם, הפיצוי יהיה רק מעבר לסכומים אשר שולמו על ידי הביטוח הלאומי.

בהקשר זה יצוין כי נפגע בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה ואשר לא פנה לביטוח הלאומי, נוטל על עצמו סיכון כי חברת הביטוח תנכה מהפיצוי, את סכום הפיצוי אשר יכל הנפגע לקבל מהביטוח הלאומי, אילו היה מגיש אליו תביעת תאונת עבודה, ניכוי זה מכונה “ניכוי רעיוני“.

 

שיעור הפיצוי

סכום הפיצוי המגיע לנפגע בתאונת דרכים מחושב בהתאם לגילו של הנפגע, מועד התאונה, יתרת שנות עבודתו עד לגיל פנסיה, שכרו הממוצע לפני ואחרי התאונה, סוג הנזק הרפואי שנגרם והשפעתו התפקודית.

כמו כן, החישוב נערך גם על בסיס נסיבותיו האישיות של הנפגע, לרבות הסיוע המשפחתי שניתן לו על מנת שישוב לאיתנו ויחלים מנזקי התאונה.

הפיצוי מורכב כדלקמן: אובדן שכר בגין התאונה, הפסד זכויות סוציאליות כתוצאה מאובדן השכר, פיצוי בגין ימי אשפוז וניתוחים וכן הוצאות רפואיות ואחרות אשר נגרמו לנפגע כתוצאה מהתאונה ואינן מכוסות על ידי קופות החולים, הערכה של כאב וסבל אשר נגרמו לנפגע, עלויות שיקום והתאמת דיור, רכישת מכשירי עזר רפואיים, הוצאות משפט ועוד.

 

 

bottom of page