top of page

נכות כללית

חשוב לדעת: אנשים רבים טועים לחשוב כי זכאות לקצבת נכות כללית מותנית בפגיעה בריאותית על רקע התרחשות תאונה או אירוע שגרם לפציעה או החיש התפרצות מחלה, כאשר בפועל לא כך הדבר, אלא נדרשת עמידה בתנאי זכאות הכוללים ליקויים רפואיים (מולדים או שהתפתחו במהלך החיים) אשר פוגעים בכושר העבודה, כפי שיפורט ברחבה בהמשך העמוד. לכן, תמיד מומלץ להכיר את הזכויות והתנאים לזכאות אשר עיקרם יפורטו בהמשך העמוד. 

 דרגת אי כושר

נקבע שעקב נכותך אינך מסוגל לעבוד או יכולתך להשתכר ירדה ב-50% לפחות, ונקבעה לך דרגת אי כושר באחד מהשיעורים האלה: 60%, 65%, 74% או 100%.

נכות רפואית

נקבע לך נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות, אם יש לך כמה ליקויים רפואיים  ועל ליקוי מסוים נקבעה לך נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.

הכנסות מעבודה

אינך עובד או שהכנסתך כשכיר או כעצמאי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע, 6,331 ש"ח

(החל ב- 01.01.2020).

גיל ותושבות

אתה תושב/ת ישראל , מלאו לך 18 שנים ועדיין לא הגעת לגיל הפרישהקטין, בין הגילאים 16 עד 18 עשוי להיות זכאי לקצבה, אם הוא היה "עובד קטין" בסמוך לפני שנגרם לו אי הכושר להשתכר

 

 

 

 

 

 

  1.  

סכום הקצבאות

הבסיסי ללא תוספות

תנאי זכאות

קצבה חודשית חלקית

מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות אי כושר עבודה בשיעור 74% 

יקבל קצבה בסך

2,522 ש"ח 

קצבה חודשית מלאה

מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות אי כושר עבודה בשיעור 100%-75% 

יקבל קצבה בסך

3,700 ש"ח 

קצבה חודשית חלקית

מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות אי כושר עבודה בשיעור 60% 

יקבל קצבה בסך

2,135 ש"ח 

קצבה חודשית חלקית

מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות אי כושר עבודה בשיעור 65% 

יקבל קצבה בסך

2,273 ש"ח 

תוספות עבור ילדים

התוספת משולמת עבור שני הילדים הראשונים, שעונים על אחד מהתנאים האלה:

    1. עדיין לא מלאו להם 18 שנים.

    2. הם משרתים בצבא או בשירות לאומי, ועדיין לא מלאו להם 24 שנים.

קצבה חודשית חלקית

מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות אי כושר עבודה בשיעור 74% 

יקבל קצבה בסך

706 ש"ח 

קצבה חודשית מלאה

מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות אי כושר עבודה בשיעור 100%-75% 

יקבל קצבה בסך

954 ש"ח 

קצבה חודשית חלקית

מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות אי כושר עבודה בשיעור 60% 

יקבל קצבה בסך

572 ש"ח 

קצבה חודשית חלקית

מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות אי כושר עבודה בשיעור 65% 

יקבל קצבה בסך

620 ש"ח 

תוספות עבור בן/בת זוג

קצבה חודשית חלקית

מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות אי כושר עבודה בשיעור 74% 

יקבל קצבה בסך

882 ש"ח 

קצבה חודשית מלאה

מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות אי כושר עבודה בשיעור 100%-75% 

יקבל קצבה בסך

1,192 ש"ח 

קצבה חודשית חלקית

מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות אי כושר עבודה בשיעור 60% 

יקבל קצבה בסך

715 ש"ח 

קצבה חודשית חלקית

מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות אי כושר עבודה בשיעור 65% 

יקבל קצבה בסך

775 ש"ח 

פעמים רבות, מתברר למבוטחים שמגישים תביעה למוסד לביטוח הלאומי, שלמעשה הם היו זכאים לקבלת קצבה זמן רב לפני שתביעתם הוגשה, ולצערם בם אינם זכאים לקבלת תשלום רטרואקטיבית מעל 12 חודשים. 

bottom of page