top of page

תאונות תלמידים

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים מעניק כיסוי ביטוחי לתלמיד שנגרם לו נזק גופני כתוצאה מתאונה (כשעומדים עם העכבר על המילה תאונתי צריך להופיע " אירוע תאונתי הינו אירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם לנזק גוף." שאירעה בשטח מדינת ישראל או בשטחים המוחזקים, בכל ימות השנה, בכל שעה, בין שיש לה קשר לפעילות המוסד החינוכי ובין שלא, כך למשל במקרה בו נפגע תלמיד בתאונה בביתו בחופש הגדול.  

הנזקים מכוסים עבור התלמיד בפוליסה

  1. הביטוח מקנה זכאות לפיצויים עקב נזק גופני כתוצאה מתאונה.  

  2. מוות.

  3. נכות מלאה וקבועה.

  4. נכות חלקית וקבועה - למעט נכות ששיעורה מתחת 5% ו/או שמדובר בצלקת הגורמת לנזק אסטטי בלבד. יוער כי כאשר מדובר בצלקת משמעותית, קיימת אפשרות שהתביעה תבחן על ידי ועדת חריגים.

  5. נכות זמנית -בתנאי שלנפגע תהיה נכות זמנית 55 ימים רצופים לפחות.

  6. החזר הוצאות רפואיות שאינן מכוסות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

  7. הוצאות חילוץ נפגעים הנתונים במצוקה.

 

הנזקים מכוסים עבור ההורים בפוליסה

 

לא הרבה מודעים לכך, שבנוסף לכיסוי עבור נזקיו של התלמיד, הפוליסה מכסה גם נזקי גוף שנגרמו להורים בגין נזקי גוף שנגרמו להם כתוצאה מתאונה אך בשונה מהכיסוי הכמעט מוחלט הקיים עבור התלמידים, הכיסוי להורים מוגבל למקרים בו ההורים נטלו חלק בפעילות בית הספר ללא שכר,  למשל במסגרת טיול שנתי בו שימשו ההורים כמלווים.

יודגש, שבתביעות לפי לפוליסות ביטוח תלמידים אין צורך בהוכחת רשלנות או אחריות כלשהי, וככל שישנה רשלנות כלשהי בגרימת הנזק מצד גורם כלשהו. 

 

אולם במקום בו למשל המוסד החינוכי בשל ליקויי בטיחות, חוסר פיקוח, קיומו של מפגע, ניתן להגיש תביעה נוספת כנגד הגורמים האחראים ובכך להגדיל משמעותית את סכום הפיצוי.

במקרים אלו, אין קיזוז או הפחתה כלשהי מסכומים אשר התקבלו בהתאם לפוליסת התאונות האישיות שנערכת לתלמידים.

מהו שיעור הפיצוי?

 

במקרה של מוות: 148,125 ₪

במקרה של נכות מלאה וקבועה: 395,000 ₪

גובה הפיצוי לו זכאי התלמיד ו/או הורה נקבע בהתאם לרמת הפגיעה והנכות הרפואית שנותרה, וזאת ככל והנכות הקבועה שנותרה הינה בשיעור של 5% ומעלה.

לדוגמה: תלמיד אשר כתוצאה מתאונה נגרמו לו פגיעות אורתופדיות ונקבעה לו נכות קבועה בשיעור של 20%, יעמוד שיעור הפיצוי על 20%  מהסכום של 395,000 ₪, אשר הינם 79,000 ₪.

התיישנות התביעה תחול לאחר 3 שנים ממועד התאונה, ובמקרה של קטין 3 שנים לאחר הגעתו לגיל 18, כלומר עד גיל 21.

תביעות בגין תאונות תלמידים הנן נושא מורכב והתמודדות מול חברת הביטוח אינה קלה לכן ייעוץ משפטי יוכל להגדיל את הסיכוי לזכות במלוא הפיצוי אשר מגיע לכם או לילדכם ולוודא מיצוי מלוא זכויות התלמיד הנפגע.

bottom of page